EXOTIC STRANGER
CURRENT EXHIBITION: EXOTIC STRANGER

Curated by Bao Dong
Cai Lei | Chen Xiaoyun | Chen Yujun & Chen Yufan | Gong Jian | He Xiangyu | Jiang Zhi | Li Jinghu | Liu Qingyuan | Shi Qing | Song Kun | Weng Yunpeng | Xin Yunpeng | Xu Zhen | Yang Maoyuan

12/03/2016 - 07/05/2016
Opening on Saturday March 12th from 3:00 p.m to 9:00pm
62 rue de Turbigo - 75003 Paris

  • © Galerie Paris-Beijing. All rights reserved.


    Log in